اپلیکیشن

بازی شکرگزاری

بازی شکرگزاری، یه بازیِ ساده نیست، یه مسیرِ نورانی برای اینکه تو، حالت بهتر بشه، و هر جایی که هستی، و میتونی برای بهتر شدنِ حالت و نزدیکتر شدن به خواسته هات، قدم برداری، میتونی ازش استفاده کنی